📢 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563


📣 ประกาศรายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


📄 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 (รอบโควตาเรียนดีภายนอก)

📄 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (โควตาพิเศษ)

📄 ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 (รอบโควตาเรียนดีภายนอก)

📄 ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ประเภทโควตาพิเศษ)

📄 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 (รอบทั่วไป)

📄 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 (ประเภทผู้ประสงค์รับทุนการศึกษา)


📄 ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 (รอบทั่วไป)

📄 ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 (ประเภททุนเรียนดี)

📣 ประกาศรายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


📄 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (รอบโควตาภายใน)

📄 ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (รอบโควตาภายใน)

📄 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (รอบโควตาภายนอก)

📄 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (โควตาพิเศษ)

📄 ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (รอบโควตาภายนอก)

📄 ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ประเภทโควตาพิเศษ)

📄 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (รอบทั่วไป)

📄 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (ประเภทผู้ประสงค์รับทุนการศึกษา)


📄 ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (รอบทั่วไป)

📄 ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (ประเภททุนเรียนดี)

Responsive image